logo footer

Thông tin liên hệ

  • P.212, Nhà 15T - 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • pctsv@qnu.edu.vn 
  • (84-256) 3646142
  • www.pctsv.qnu.edu.vn