rokettube hd porno astropay rokettube

Chức năng - Nhiệm vụ | Phòng công tác sinh viên | Trường Đại học Quy Nhơn

ENGLISH

Chức năng - Nhiệm vụ

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

 

     I. lược về quá trình xây dựng phát triển

            Từ khi thành lập Trường Đại học Quy Nhơn (năm 1977), công tác chính trị sinh viên của nhà trường do Phòng Giáo vụ quản . Từ cuối năm 1979 – 1982: Phòng Công tác chính trị được thành lập chịu trách nhiệm về công tác chính trị của nhà trường. Công tác quản sinh viên vẫn do Phòng Giáo vụ (sau được đổi tên thành Phòng Đào tạo) quản . Năm 1982 Phòng Công tác chính trị được sát nhập về Phòng Tổ chức cán bộ (lấy tên Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác chính trị). Năm 1992, bộ phận công tác chính trị được tách ra từ  Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác chính trị trở thành một phòng độc lập: Phòng công tác chính trị, phụ trách công tác chính trị của nhà trường.Từ tháng 4/2004, bộ phận quản sinh viên (từ Phòng Đào tạo) được chuyển về Phòng Công tác chính trị quản từ đó, phòng Công tác chính trị được đổi tên thành phòng Công tác chính trị & Sinh viên. Từ tháng 11/2009 đến nay, phòng Công tác chính trị & Sinh viên được đổi tên thành Phòng Công tác sinh viên.

     II. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

             Căn cứ Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo); Quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Quy Nhơn, Phòng Công tác sinh viên chức năng nhiệm vụ sau:

             1. Chức năng

             Tham mưu giúp cho Hiệu trưởng về quản , tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến sinh viên: Công tác giáo dục chính trị tưởng; văn hóa văn nghệ; thực hiện chế độ chính sách; vấn hỗ trợ; đánh giá kết quả rèn luyện quản sinh viên.

           2. Nhiệm vụ

                 - Xây dựng phương hướng, kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến sinh viên.

                - Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác sinh viên. Triển khai thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác sinh viên.

                - Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên; tổ chức, tuyên truyền trong sinh viên các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị của ngành Giáo dục Đào tạo; phối hợp với các đơn vị, hội, đoàn thể trong ngoài nhà trường nắm bắt tình hình, tưởng của sinh viên để báo cáo với lãnh đạo nhà trường.

                - Theo dõi, quản khai thác thông tin liên quan đến Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng internet để phục vụ công tác giáo dục chính trị tưởng cho sinh viên trong Trường; cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác sinh viên cho các quan, đơn vị ngoài trường, khi ý kiến của Hiệu trưởng.

                - Cập nhật dữ liệu, thông tin sinh viên vào phần mềm phục vụ công tác quản , tra cứu thông tin về sinh viên trong toàn trường.

               - Tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào học tại Trường theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo, quản , lưu trữ hồ đầu vào của sinh viên; làm Thẻ sinh viên giải quyết các công việc hành chính liên quan tới hồ sinh viên.

               - Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” vào đầu năm học, cuối khóa học. Định kỳ hàng năm tổ chức đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Trường.

               - Hàng tháng hướng dẫn cho các lớp tổ chức sinh hoạt lớp báo cáo Hiệu trưởng về các kiến nghị của sinh viên.

              - Thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi của sinh viên theo đúng quy định của Nhà nước.

              - Xét cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng từ các nguồn tài trợ khác cho sinh viên.

             - Hướng dẫn theo dõi hoạt động tín dụng, bảo hiểm thân thể của sinh viên.

             - Hướng dẫn tổ chức xét kết quả rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên theo đúng Quy chế Học sinh, sinh viên. Soạn thảo các quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên.

             - Phối hợp với các đơn vị, hội, đoàn thể trong trường, chính quyền công an địa phương quản sinh viên ngoại trú; phối hợp với Phòng Quản túc quản sinh viên nội trú.

            - Phối hợp với các đơn vị, hội, đoàn thể trong nhà trường để tổ chức, hướng dẫn các câu lạc bộ trong sinh viên, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động hội từ thiện trong sinh viên.

            - Tổ chức các hoạt động vấn, hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; chủ động quan hệ với các quan, doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, việc làm, theo dõi tình hình sinh viên việc làm sau khi tốt nghiệp.

             - Phối hợp với các đơn vị chức năng quản Lưu học sinh Lào, học sinh hệ dự bị đại học, sinh viên hệ cử tuyển.

             - Tổ chức triển khai, thực hiện các dự án liên quan công tác sinh viên khi được Hiệu trưởng giao.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

   III. cấu tổ chức

             Đội ngũ viên chức của đơn vị hiện 09 người, cụ thể gồm:

      1. ThS. Đoàn Thị Thanh                     Chức vụ: Trưởng phòng

      2. ThS. Nguyễn Khắc Khanh               Chức vụ: Phó Trưởng phòng

               3. ThS. Nguyễn Thị                       Chức vụ: Chuyên viên

     4. CN. Nguyễn Thành Dũng                Chức vụ: Chuyên viên

     5. CN. Ngô Thị Thanh Trà                  Chức vụ: Chuyên viên

     6. CN. Nguyễn Thị Hiếu                     Chức vụ: Chuyên viên

     7. CN. Phan Thúy Ngà                       Chức vụ: Chuyên viên

     8. CN. Đào Phương Hoa                     Chức vụ: Chuyên viên

     9. CN Nguyễn Anh Tuấn                    Chức vụ: Chuyên viên

       IV. Một số thành tích nổi bật

1.     Danh hiệu thi đua của Tập thể

Năm

Danh hiệu thi đua

 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định           công nhận danh hiệu thi đua

2010

Tập thể lao động

Xuất sắc

Quyết định số 1702/QĐ-ĐHQN, ngày 08/10/2010 của Hiệu trưởng đã thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm học 2009-2010

2012

Tập thể lao động

Xuất sắc

 

Quyết định số 4603/QĐ-BGDĐT, ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2011-2012

2013

Tập thể lao động

Xuất sắc

 

Quyết định số 4348/QĐ-BGDĐT, ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2012-2013

 

2014

Tập thể lao động

Xuất sắc

 

Quyết định số 5277/QĐ-BGDĐT, ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014

 

2015

Tập thể lao động

Xuất sắc

Quyết định số 4625/QĐ-BGDĐT, ngày 21/10/2015của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2014-2015

 

2. Hình thức khen thưởng của Tập thể

Năm

Hình thức khen thưởng

 

Số, ngày, tháng, năm của quan ban hành         quyết định

 

2005

Bằng khen

Quyết định số số 6326//BGD&ĐT, ngày 10/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạovì thành tíchhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2004-2005

2013

Bằng khen

Quyết định số 807-QĐ/TU, ngày 19/02/2013 của Tỉnh ủy Bình Định, đã thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2013

Bằng khen

Quyết định số 2453/QĐ-UBND, ngày 05/9/2013 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Định đã thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, góp phần vào sự nghiệp Giáo dục Đào tạo của Tỉnh Bình Định từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2012 -2013

2013

Bằng khen

Quyết định số 58-QĐ/LĐLĐ, ngày 08/4/2013 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Tỉnh Bình Định, đã thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2012

2014

Bằng khen

Quyết định số 135/QĐKT, ngày 08/8/2014 của Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam, đã thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2013 -2014

2015

Bằng khen

Quyết định số 1860-QĐ/TU, ngày 27/01/2015 của Tỉnh ủy Bình Định đã thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2015

Bằng khen

Quyết định số số 5640/QĐ/BGD&ĐT, ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovì thành tíchhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015

2015

Bằng khen

Quyết định số 179/QĐ-CĐN, ngày 06/8/2015 của Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam, đã thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2014 -2015

2016

Bằng khen

Quyết định số 1808/QĐ-BGD&ĐT, ngày 27/5/2016 của Bộ Giáo dục Đào tạo, đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thi “Tiếng hát sinh viên toàn quốc” lần thứ XIV năm 2016.